Privacyverklaring

Wemmenhove, gevestigd te Dorpsstraat 74, 7933 PD  Pesse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Wemmenhove
info@wemmenhove.nl
0528 - 24 16 08
Dorpsstraat 74, 7933 PD  Pesse

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wemmenhove verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wemmenhove.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wemmenhove verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Wemmenhove neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wemmenhove) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klant- en prospectgegevens worden bewaard voor de duur dat de relatie met Wemmenhove voortduurt. Wemmenhove kan besluiten deze informatie voor langere periode te bewaren in het geval ze hier gegronde reden toe ziet. Deze periode zal nooit langer zijn dan de wettelijk administratieve bewaarplicht.

Informatie ten aanzien van kandidaten en sollicitanten e.d. worden bewaard voor de termijn dat dit wettelijk is vastgesteld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Wemmenhove deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wemmenhove blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Wemmenhove uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wemmenhove gebruikt functionele, analytische, social media en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wemmenhovegebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Via Google Analytics worden op www.wemmenhove.nl gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

U kunt toegang krijgen tot dergelijke gegevens en/of dergelijke gegevens verwijderen via: https://myactivity.google.com/myactivity 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wemmenhove en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@wemmenhove.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wemmenhove wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wemmenhove neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wemmenhove.nl.

11. Wijzigingen

Wemmenhove behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

12. Vragen en/of inzage

Voor vragen over deze privacyverklaring en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij Wemmenhove bekend zijn, kunt u zich wenden tot:

Wemmenhove
info@wemmenhove.nl
0528 - 24 16 08
Dorpsstraat 74, 7933 PD  Pesse

Daarom
Wemmenhove

  • Specialist sinds 1974
  • Vakwerk op maat
  • Gegarandeerde kwaliteit
  • Onderhoudsarm materiaal